Aukohus

Aukohus võib teha hoiatuse või ettepaneku volikogule liidu põhikirja punkti 7.6 rakendamiseks juristi kutse-eetika vastu eksinud liikme suhtes. Aukohus on viieliikmeline ning juhindub oma tegevuses liidu eetikakoodeksist ja volikogu poolt kinnitatud menetluskorrast. Aukohus valib enda hulgsast aukohtu esimehe ning arutab asju vähemalt viieliikmelises koosseisus. Aukohtu liige ei või samaaegselt olla presidentuuri, volikogu ega revisjonitoimkonna liige.

Aukohtu liikmed:


Peeter Milvere

Tom Annikve

Uno Feldschmidt

Liina Karlson

Heli Põder