URMAS VOLENS, ARSI PAVELTS – MÜÜGILEPING

EJL_1

Eesti Juristide Liit

korraldab  20.03.2019. a koolituse

“MÜÜGILEPING”

urmas-opikuga

Lektor: Dr. iur. Urmas Volens, vandeadvokaat, Taru Ülikooli tsiviilprotsessi dotsent.

Arsoi Pavelts

Lektor  PhD Arsi Pavelts, vandedvokaat

KOOLITUS

Sissejuhatus. Koolitus koosneb neljast õppepäevast, millest esimesed kaks on planeeritud 2019.a kevadesse (20.03.2019 ja 05.06.2019) ja kaks sügisesse (11.09.2019 ja oktoobri teine pool).

Koolituse eesmärk.  Anda praktiline ja põhjalik ülevaade, kuidas lepingulisi vaidlusi ennetada ja planeerida, tagada õiguskaitsevahendite korrektne ja edukas maksmapanek ning tunda ära nõuete esitamisega seotud kesksed probleemid ja minimaliseerida õiguskaitsevahendite kasutamisega seotud riske. Koolitusel käsitletakse läbivalt ja kompleksselt nii materiaal- kui menetlusõiguslikke küsimusi, lähtudes värskeimast Riigikohtu praktikast, õiguskirjanduse arengutest ning praktikas enim tõusetunud probleemidest. Keerulisemates küsimustes käsitletakse täiendavalt võrdlev-õiguslikke näiteid ja argumente (eelkõige BGB, CISG). Erinevate koolituspäevade käigus analüüsitakse müügi-, töövõtu-, üüri- ja rendilepingust tulenevate nõuete ja õiguskaitsevahendite maksmapanekut lähtuvalt igale õigussuhtele ja õiguskaitsevahendile omasest kontrolliskeemist.

Viimane õppepäev on pühendatud isiklike tagatiste temaatikale ning käsitlemisele tulevad käendus, garantii, konstitutiivne ja deklaratiivne võlatunnistus ning kohustusega ühinemise erinevad võimalused. Erinevat liiki isiklike tagatiste piiritlemine on keeruline, samas on nende eristamine sageli määrava tähendusega, kuna sellest võib sõltuda võlausaldaja tõendamiskoormis, samuti tagatise andja vastuväidete ulatus ning õigus keelduda kohustuste täitmisest. Koolitusele võetakse vaatluse alla oluliselt täienenud isiklikke tagatisi puudutav Riigikohtu praktika, praktikas tõusetunud olulisemad kitsaskohad, samuti hiljutised arengud õiguskirjanduses.

TOIMUMISKOHT:  Eesti Rahvusraamatukogu auditoorium (Tõnismägi 2, Tallinn)


 09.30 – 10.00 registreerimine
10.00 – 11.30 loeng
11.30 – 11.45 kohvipaus
11.45 – 13.15 loeng
13.15 – 14.15 lõuna
14.15 – 15.45 loeng

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

–      Müügilepingust tuleneva vaidluse ennetamine ja planeerimine

 • müügilepinguga seotud vaidluse ennetamise abinõud
 • müügilepingust tuleneva vaidluse edukas planeerimine alates konflikti ilmnemisest

–      Müügilepingulised kohustused ja nende eristamise tähendus

–       Müüja kohustuste rikkumine. Ostja õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed

 • Õiguskaitsevahendite süstemaatika ja konkurents
 • Kohustuste rikkumise liigid
 • Müüja poolt kohustuste mittetäitmine
 • Õiguskaitsevahendite konkurents ja õigus valitud õiguskaitsevahendid vahetada
 • Nõuete aegumine
 • Müüja poolt lepingutingimustele mittevastava (puudusega) asja üleandmine
 • Täitmisnõue ja selle piirangud
 • Ostja õigus keelduda omapoolsete kohustuste täitmisest
 • Lepingust taganemine
 • Kahju hüvitamise nõue ja kahju arvestamine ja ulatus
 • Hinna alandamine
 • Õiguskaitsevahendite konkurents ja õigus valitud kaitsevahendite vahetada
 • Asja puudusest ja tulenevate nõuete aegumise erisused
 • Garantiist tulenevad nõuded

–       Ostja kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed

 • Kohustuste rikkumise liigid
 • Ostuhinna tasumise kohustuse rikkumine
 • Asja vastuvõtmise kohustuse rikkumine

Koolituse teemad on leitavad täies mahus SIIN

Koolituse maksumus

Osalemine mitteliikmetele 125€, Eesti Juristide Liidu liikmele 115€. Mitme osaleja puhul ühest asutusest rakendub liikme soodushind.

Hinnale lisandub käibemaks, koolituse hind ei sisalda lõunasööki.

Teise õppepäeva koolituskava saadetakse eraldi välja.

Registreerimine
e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonitsi 6 314 466.

Eesti Juristide Liit on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

___________________________________________________________________________________________________________________

Osalemisest loobumisest teatada e-postiga koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6314 466.
Loobumisest ette teatamisel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise päeva tuleb tasuda 25% koolituse arvest. Kui teatate mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist või mingil põhjusel jätate koolitusele tulemata, tuleb tasuda 100% koolituse arvest.