Kutsestandard “Õigusnõunik, EKR tase 7”

Eesti Juristide Liit kuulutab välja õigusnõuniku 7. taseme kutse andmise

Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu 22.05.2013 otsusega nr 13 on Eesti Juristide Liidul õigusnõuniku 7. taseme kutse andmise õigus.

Õigusnõuniku 7. tase vastab Euroopa Liidus kehtiva samaväärse õigusnõuniku kutsetasemega ning on aktsepteeritav Euroopa Liidu ülestel konkurssidel.

Tänaseks on õigusnõuniku 7. taseme omandanud 12 juristi ning omandatud kutsetunnistus annab nn litsentsi õigusnõuniku poolt osutatava õigusteenuste kvaliteedist.

Õigusnõunik on isik, kes osutab õigusteenust ettevõtjana, era-või avalik-õigusliku organisatsiooni töötajana või juhtorgani liikmena või tasuta teenust osutava vabatahtlikuna, nõustades kliente või oma tööandjat ega ole advokatuuri liige, kohtunik, notar või prokurör.

EJL poolt välja antav 7. taseme õigusnõuniku kutsetunnistus on kasutatav ja kutset tõendav kutsedokumendina rakendatav ja üle EL.

Õigusnõustaja tase 7 kutsestandardi kohaselt võib õigusnõustaja kutset taotleda isik, kes on omandanud õigusteaduse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni. Erialavaldkond ei ole õigusnõuniku kutse taotlemise puhul määrav. Taotleja vastavuse hindamiseks õigusnõunik tase 7-le kasutatakse kontrolli- ja/või portfoolio tüüpi kombineeritud meetodit sõltuvalt kutset taotleva isiku tegevuse kestvusest praktiseeriva õigusteenuse osutajana.

Hindamisel rakendatakse vajaduse korral täiendavat kontrollimeetodit kaasuse lahendamise ja laiapõhise intervjuu näol. Taotleja peab olema valmis kaasuse lahendamiseks ja küsimusteks tsiviilõiguses, avalikus õiguses ja karistusõiguses.

Kutse taotlemiseks vajalik kvalifikatsioon ja dokumendid on loetletud kutsestandardis  ja kutse andmise korras.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 19. märts 2018.

Kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid tuleb esitada paberkandjal Eesti Juristide Liidu büroosse Tõnismägi 3a, Tallinn 10119. Lisaks paberkandjale tuleb dokumendid esitada ka elektroonselt (e-kirjaga kuni 5M või mälupulgal).

Kutse taotlemise maksumus:  kutse taotlemise tasu on esmataotlemise korral 324,00 eurot ning taastõendamise korral 293,00 eurot.

Kutse taotlemise tasu tuleb kanda enne taotluse esitamist Eesti Juristide Liidu arveldusarvele. Kutse andmise tasu on lubatud üle kanda kahes võrdses osas tingimusel, et II osamakse on teostatud hiljemalt 12.03.2018.

Allnimetatud dokumendid ja vormid on taotlejale või asjast huvitatud isikule kättesaadavad ja üleslaetavad Eesti Juristide Liidu kodulehelt www.juristideliit.ee

Täiendav teave ja küsimused:  ejl@juristideliit.ee, tel 6313002 või 631 4466.

Protokollid

Eesti Juristide Liidu Kutsekomisjoni hääletusprotokoll nr 2018/6

Eesti Juristide Liidu Kutsekomisjoni koosoleku protokoll nr 2018 / 5 08.05.2018

Eesti Juristide Liidu Kutsekomsjoni koosoleku protokoll nr 2018 / 4 08.05.2018

Eesti Juristide Liidu Kutsekomisjoni koosoleku protokoll  nr 2018 /3 08.05.2018

Eesti Juristide Liidu Kutsekomisjoni koosoleku protokoll nr 2018 /2 20.03.2018

Eesti Juristide Liidu Kutsekomisjoni hääletusprotokoll nr 2018 /01 1.02.2018

Eesti Juristide Liidu Kutsekomisjoni koosoleku protokoll 18.12.2017

Kutsestandard
Õigusnõuniku kutse andmise kord
Kutsekomisjoni koosseis
Hindamisstandard
Avaldus taotlejale

Õigusnõunik, tase 7 taotleja portfoolio