Ombudsman

TALLINNA  LINNA OMBUDSMAN

Tallinna linna ombudsman on sõltumatu ametiisik, kelle põhiülesanne on seista hea selle eest, et Tallinna linna  ametiasutused ja ametnikud  ei rikuks oma avalike ülesannete täitmisel  isikute põhiseaduslikke õigusi ja vabadusi ning hea halduse tava.

Tallinna linna ombudsmani poole võite pöörduda suuliselt või kirjalikult, kui Teie arvates on Tallinna linna mõni ametiasutus või ametiisik oma avalike ülesannete täitmisel rikkunud Teie põhiseaduslikke õigusi ja vabadusi ehk kohelnud Teid hea halduse tava vastaselt (nt. on käitutud ebaviisakalt, viivitatud vastamisega või jäetud vastamata, antud puudulikku või tegelikkusele mittevastavat teavet jms.).

Pöördumine on tasuta.

Kirjalikud pöördumised tuleb saata posti teel aadressil: Vana-Viru 12, 15080, Tallinn  või  e-kirjaga aadressil: ombudsman@tallinnlv.ee.

Suuliselt saab Tallinna ombudsmani või tema nõuniku poole pöörduda:
esmaspäevadel  ja  teisipäevadel kell 14.00 kuni 17.00,  kolmapäevadel kell 14.00 kuni 18.00 ning  neljapäevadel  ja  reedetel  kell 10.00 kuni 12.00.

Kirjalikus pöördumises on vaja märkida:

–         avaldaja ees- ja perekonnanimi;
–         avaldaja sünniaeg;
–         avaldaja kontaktandmed (postiaadress, e-posti aadress, telefoni number);
–         käsitletava probleemi võimalikult konkreetne kirjeldus;
–         millist põhiseaduse või  muu õigusakti sätet on avaldaja arvates tema suhtes rikutud;
–         kas olete samas küsimuses pöördunud mõne ametiasutuse poole ning  kui olete, siis milline oli selle tulemus.

Kui avalduses käsitletavas küsimuses on olnud kirjavahetus  mõne ametiasutuse  või ametisikuga, siis  tuleks võimalusel lisada selle kirjavahetuse koopiad.

Linna ombudsman ei saa Teid aidata ja Teie avaldust või kaebust menetlusse võtta, kui:

–         avalduses või kaebuses käsitletud küsimuses on pooleli kohtuvaidlus või selle kohta on  jõustunud kohtuotsus;
–         soovite saada õigusabi oma huvide kaitsmiseks kohtus või asjaajamises mõne riigiasutusega ehk vaidluses eraisikuga;
–         soovite saada  selgitust mõne  seadusesätte  ehk  mõne ministeeriumi või muu riigiasutuse õigusakti kohta.

 

Linna ombudsmanil on õigus jätta avaldus menetlusse võtmata, kui  avalduses käsitletavast põhiseaduslike õiguste või vabaduste rikkumisest on  möödunud  rohkem, kui üks aasta.