Võlanõustaja kutse taotlemine

Hea võlanõustaja

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon kutsub taotlema Võlanõustaja, tase 6 kutset.

Sotsiaalhoolekande seaduse §45 lg 1  järgi peab võlanõustamise teenust vahetult osutav isik vastama ühele järgmistest ettevalmistusnõuetest:

  1. isikul on kutseseaduse alusel antud võlanõustaja kutse;
  2. isikul on riiklikult tunnustatud kõrgharidus ja  läbitud võlanõustaja täienduskoolitus.

Kutse taotlemine ja omamine on kasulik, sest:

  • kutse taotlemiseks ette valmistamine (eneseanalüüsi ja juhtumianalüüsi koostamine) aitab oma tööd lahti mõtestada ja ennast tööalaselt arendada;
  • kompetentside hindamine annab võimaluse võrrelda oma tööalaste teadmiste taset teiste võlanõustajatega ning saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel;
  • kutse saamine näitab, et kompetentsid (teadmised, oskused, kogemused ja hoiakud) vastavad võlanõustaja kutsestandardile ja et oled professionaalne võlanõustaja;
  • kutse olemasolu on eeliseks töö leidmisel ja teenuse pakkumistel osalemisel;
  • kutse olemasolu võimaldab küsida tööandjalt suuremat palka.

Tutvu kutse taotlemise protsessi, juhendite ja vormidega ESTA kodulehel, vt http://www.eswa.ee/kutse-andmine/volanoustaja/

Võlanõustaja kutse taotlus saata ajavahemikul 10.-23.09.2018 aadressile eswa@eswa.ee.